Kancelaria Parafialna

Kancelaria Parafialna

Parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu

w zaprasza:

Poniedziałek -Piątek :  w   czynna w godz.  18.30-19.00 (lub po umówieniu telefonicznym 504162715)

Sobota: 9.00 – 10.00

Tel. 25 6414380

Sprawach pilnych proszę dzwonić: 504162715

Dane kontaktowe:

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Antoniego w Kotuniu

ul. Kościelna 4

08-130 Kotuń

Numer rachunku w Banku

79 9224 0007 0023 8328 2000 0010

Tel. 25 6414380

Ks. Proboszcz Krzysztof Domański tel. 504162715 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Cmentarza Parafialnego parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu

Cmentarz

 

Regulamin cmentarza parafialnego w Kotuń

Spis treści

 1. Zarząd cmentarza. 1
 2. Organizacja cmentarza. 1
 3. Dokumentacja cmentarna. 2
 4. Dysponowanie grobem.. 3
 5. Pochówki 4
 6. Kamieniarze. 5
 7. Ekshumacja. 6
 8. Postanowienia końcowe. 7

 

 

1. Zarząd cmentarza

& 1

Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Kotuniu. W jej imieniu cmentarzem administruje Ksiądz Proboszcz. 

& 2

Opłaty cmentarne ustala Rada Parafialna wspólnie z Księdzem Proboszczem.

& 3

Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

2. Organizacja cmentarza

& 1

Teren cmentarza winien być ogrodzony. Bramy cmentarne powinny być stale zamknięte, otwierane jedynie dla konduktów pogrzebowych, dla pojazdów służących w wykonywaniu prac zleconych przez administratora i dla pojazdów, które otrzymały pozwolenie na wjazd.

& 2

Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy), podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarza. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania, na koszt dysponenta grobu.

& 3

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

& 4

Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i jego koszt.

& 5

Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia między grobami będą usuwane przez zarządcę bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

& 6

Plan zagospodarowania cmentarza powinien zawierać drogi prowadzące do pól grzebalnych, pola grzebalne oraz zadrzewienia. Każde pole grzebalne powinno mieć odrębne oznaczenie, w granicach pól grzebalnych powinny być ponumerowane groby.

& 7

Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby ziemne - groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

1.dla zwłok dzieci do lat 6

długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m.  Odstępy o d strony dłuższego boku 0,3m, odstępy od strony krótszego boku 0,4m.

 1. dla pozostałych zwłok

długość 2,50 m, szerokość1,50m. Odstępy od każdego boku po 0,5 m. Ziemny podwójny 2,50 m.x 2,00m.

& 8

Ziemia wydobyta z grobu powinna być użyta do przykrycia trumny lub wywieziona na nową część cmentarza.

& 9

Przez grób ziemny rozumie się grób nie murowany, stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

& 10

Przez grób murowany rozumie się dół, w którym dno stanowi podłoże wykopu, boki są murowane a nad trumną zakłada się sklepienie.

& 11

Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie.

& 12

W zależności od warunków wodnych można stosować chowanie zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą podzielone warstwą ziemi ok. 20cm. Jeżeli warstwa jest zastąpiona murem lub żelbetem, grubość ich nie może być mniejsza niż 6 cm.

 

3. Dokumentacja cmentarna

& 1

Pochowanie lub dochowanie następuje po przedłożeniu karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu, skróconego odpisu aktu zgony, protokołu kremacji ( w przypadku chowania prochów).

& 2

Kancelaria cmentarza prowadzi następującą dokumentację:

księgi rejestru zmarłych

 

4. Dysponowanie grobem

& 1

Na cmentarzu chowa się zwłoki osób bezwyznaniowych lub należących do innych wyznań.

& 2

Założyciel grobu wykupuje miejsce na cmentarzu na 20 lat, określa na piśmie, kto po jego śmierci ma prawo dysponować grobem lub wskazuje osoby, które mogą być w nim pochowane lub dochowane. Założyciel grobu ma prawo  wyznaczyć dysponenta.

& 3

Osoby, które mają prawo być pochowane lub dochowane w grobie wymienione przez założyciela lub dysponenta grobu - nie mają prawa zgłaszania zastrzeżeń do innych osób określonych przez założyciela lub dysponenta grobu - mogą zrezygnować z prawa pochowania w wymienionym grobie.

& 4

Ilość miejsca w grobie nie musi być równoznaczna z ilością osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie.

& 5

W przypadku braku założyciela lub dysponenta grobu oraz osób określonych jako uprawnione do pochowania w danym grobie, dysponentem lub dysponentami grobu stają się osoby spokrewnione z założycielem ( jeśli można to ustalić) lub z pierwszym pochowanym w tym  grobie w kolejności:

 • pozostały współmałżonek, dzieci, rodzice
 • pozostali krewni zstępni w kolejności pokoleń: - wnuki, - prawnuki itp.
 • pozostali krewni wstępni w kolejności pokoleń: - dziadkowie, - pradziadkowie
 • krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

& 6

Stopień pokrewieństwa powinien być udokumentowany, a w razie niemożności dopełnienia tej formalności dopuszcza się złożenie oświadczenia przez osobę zlecającą pogrzeb. Oświadczenie musi zawierać następujące dane:

Imię i nazwisko oświadczającego,

adres zamieszkania

własnoręczny podpis

numer dowodu tożsamości i przez kogo wydany,

numer PESEL,

datę złożenia oświadczenia,

informację o odpowiedzialności za składanie fałszywych danych.

& 7

Ksiądz Proboszcz, Wójt Gminy, Burmistrz, Prezydent Miasta, pracownik przedsiębiorstwa pogrzebowego, notariusz, w obecności którego sporządzono oświadczenie powinien opatrzyć dokument czytelnym podpisem i pieczęcią firmową stwierdzając tym samym własnoręczność podpisu składającego oświadczenie.

& 8

Grób może ulec likwidacji i być użyty do ponownego pochowania po 20 latach od ostatniego w nim pochówku. W pierwszej kolejności będą likwidowane groby bez tablic i zaniedbane. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużania prawa do użytkowania grobu.

& 9

Pomnik zlikwidowanego grobu będzie przechowywany przez jeden rok od dnia jego demontażu, po tym terminie będzie zutylizowany.

& 10

Rodzina może ponownie zarezerwować ten grób na następne 20 lat ( prolongata) wnosząc opłatę w kancelarii cmentarza ( parafialnej).

& 11

Wzbroniona jest likwidacja i ponowne użycie do pochowania grobów mających wartość pamiątek historycznych.

 

4. Pochówki  

& 1

Zwłoki mogą być pochowane w grobie zastępczym. Za przyjęcie zwłok do grobu zastępczego pobierane są opłaty miesięczne. Spisuje się umowę z osobą chowającą zmarłego, w której chowający zobowiązuje się do przeniesienia zwłok do stałego grobu w określonym terminie. W przeciwnym razie zwłoki zostaną przeniesione w inne przeznaczone do tego miejsce na cmentarzu bez możliwości jego upamiętnienia i dochowania.

& 2

Groby pozbawione czytelnych napisów ( nazwisko i imię, data zgonu) nie będą mogły być użyte do ponownego pochowania i będą likwidowane.

& 3

Przed pogrzebem należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej zamiar pochowania zwłok - dostarczyć kartę zgonu zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu zgonu, udokumentować prawo do grobu wcześniej zakupionego bądź zakupić miejsce do pochowania, ustalić termin pogrzebu i godzinę. Zgłoszenie pochówku powinno nastąpić 24 godziny przed datą i godzina jego wykonania.

& 4

Otwieranie grobów murowanych dopuszczalne jest tylko za zgodą Zarządcy Cmentarza i dla sprawdzenia przed pochowaniem czy w grobie jest jeszcze wolne miejsce. To samo dotyczy rozkopywania grobów ziemnych, gdy upłynął termin mineralizacji zwłok.

& 5

Wszystkie groby na cmentarzu są grobami rodzinnymi, tzn. prawo do pochowania w tym grobie przysługuje małżonkom i krewnym w prostej linii, krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa, wstępnym i zstępnym.

 

5. Kamieniarze

& 1

Kto ma zamiar wznieść pomnik na grobie powinien złożyć podanie o pozwolenie w Kancelarii i wnieść przewidzianą w taryfikatorze opłatę.

& 2

Podanie powinno zawierać szczegółowy opis usytuowania nagrobka wraz z sąsiedztwem po bokach, projekt pomnika z wymiarami, rodzajem materiału z jakiego nagrobek będzie wykonany.

& 3

Zezwolenia zostanie wydane w terminie przewidzianym przez KPA.

& 4

Wszelkiego rodzaju roboty murarskie i kamieniarskie mogą być prowadzone jedynie za zgodą Zarządcy cmentarza i za uprzednim wniesieniem opłat taryfowych.

& 5

Kamieniarz przed przystąpieniem do prac na terenie cmentarza w nosi w Kancelarii Parafialnej opłatę za wykonanie prac na terenie kościelnym, kopie dokumentu rejestracyjnego firmy i ubezpieczenie działalności.

& 6

Bez zezwolenia Zarządcy nie wolno wjeżdżać na teren cmentarza samochodami. Przewożenie materiałów budowlanych na terenie cmentarza dozwolone jest jedynie tylko wózkami ręcznymi lub elektrycznymi o małych gabarytach.

& 7

Obróbka materiałów na terenie cmentarza jest niedozwolona.

& 8

Niedozwolone jest przenoszenie rozebranych starych nagrobków i części nowych pomników przez ogrodzenie cmentarza.

& 9

Po zakończeniu robót kamieniarskich narzędzia i pozostałe materiały należy natychmiast usunąć z terenu cmentarza, grób i jego otoczenie doprowadzić do porządku.

& 10

Na remont czy zmianę nagrobków wpisanych do rejestru zabytków, wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków.

&11

Niedopuszczalne jest uszkadzanie, zdejmowanie, przerabianie i inne prace przy nagrobkach mających wartość pamiątek historycznych bez zezwolenia Konserwatora Zabytków.

& 12

Wywiezienie starego nagrobka z terenu cmentarza bez odpowiednich dokumentów jest kradzieżą i zgłaszane będzie organom ścigania.

&13

Firmy kamieniarskie wykonujące prace na cmentarzu zobowiązane są do znajomości przepisów dotyczących budowy grobowców i wykonywania pomników i bezwzględnie ich przestrzegać. W przeciwnym wypadku na terenie cmentarza firma nie będzie miała prawa wykonywania żadnych prac.

& 14

Firma wykonująca prace na terenie cmentarza odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia prac przez jej pracowników.

& 15

Każdy z kamieniarzy powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością i pracą.

 

6. Ekshumacja

& 1

Ekshumacja zwłok, szczątków lu urny z prochami może być dokonana na pisemną zgodę rodziny, po uzyskaniu zezwolenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zlecenie Prokuratora lub Sądu.

& 2

Nie wymaga zgody Inspektora Sanitarnego ekshumacja szczątków po okresie mineralizacji  tj. upływie min. 20 lat od daty pochowania. W przypadku ponownego użycia grobu do pogrzebu lub ekshumacji urny z prochami zgoda taka nie jest również wymagana.

& 3

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne mogą być ekshumowane na podstawie zezwolenia Inspektora Sanitarnego wydanego w oparciu o odrębne przepisy.

& 4

Ekshumacja zwłok i ich ponowne pochowanie na tym samym cmentarzu powinno być dokonane w ciągu tego samego dnia.

& 5

Ekshumację powinno się rozpocząć we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku ( w okresie od 15 października do 15 kwietnia).

& 6

O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego Inspektora Sanitarnego, który: Wykonuje nadzór nad ekshumacją, oraz może zezwolić na wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony w & 5 przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

& 7

Przy ekshumacji mogą być obecne osoby bezpośrednio zainteresowane.

& 8

Ekshumowane zwłoki przed okresem mineralizacji powinny być wydobyte wraz z trumną, którą bez otwierania należy umieścić w skrzyni szczelnie wybitej blachą, kapsule lub worku z grubej folii. po przygotowaniu grobu trumnę należy wyjąć z dodatkowego opakowania i bezzwłocznie pochować, bez jej uprzedniego otwierania.

& 9

Ekshumacja zwłok i ich pochowanie na terenie innego cmentarza powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 24 godziny.

& 10

Podstawą do pochowania ekshumowanych zwłok, szczątków lub urny z prochami na innym cmentarzu są: - zezwolenie cmentarza, na którego ma zostać dokonane pochowanie, - oryginalna karta grobu oraz skrócony odpis aktu zgonu, - protokół spopielenia ( w przypadku urny z prochami).

& 11

Powyższe przepisy nie odnoszą się do archeologicznych prac wykopaliskowych, grobów i cmentarzy położonych poza terenem cmentarzy grzebalnych.

 

7. Postanowienia końcowe

 

Szacunek wobec zmarłych wymaga , aby odwiedzający groby utrzymywali na cmentarzu porządek i czystość oraz zachowali powagę.

Na terenie cmentarza zabrania się:

- palenia papierosów i picia alkoholu

- przebywania dzieciom bez opieki dorosłych

- wprowadzania psów

- hałaśliwego zachowywania się

- jeżdżenia na rowerach

- prowadzenia działalności handlowej

- umieszczania reklam i ogłoszeń ( wyjątkowo za zgodą administratora)

- sadzenia drzew lub krzewów lub ich usuwania bez zgody administratora

- ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych

 

Posegregowane śmieci należy wyrzucać do boksów i pojemników do tego przeznaczonych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych